Zapraszamy

Jeśli chciałbyś/chciałabyś razem z nami współtworzyć Festiwal “Uroczysko” zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Paczkowski aka Paczka
wolontariat.uroczysko@gmail.com
WhatsApp +48606322404 (Tylko wiadomości tekstowe!)

REGULAMIN WOLONTARIATU
UROCZYSKO 2023

 1. Wolontariuszem/ką na Festiwalu Uroczysko może być osoba, która ma ukończone 18 lat do dnia 10 sierpnia 2023. 
 2. Osoby zainteresowane zgłaszają swoją chęć udziału w Wolontariacie Uroczysko za pomocą Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia potwierdzamy mailem. Umowę w formie papierowej podpisujemy po przyjeździe na teren Festiwalu Uroczysko, jednak od momentu otrzymania maila jest ona wiążąca, także jeśli chcesz zrezygnować, napisz  nam o tym.
 4. Umowa wolontariacka, określa szczegółowe warunki odbywania wolontariatu, w tym szczegółowe terminy, przywileje, zabezpieczenie kaucją. Treść umowy jest różna, w zależności do której ekipy zostałeś przyjęty.
 5. Wolontariusz zostanie skreślony z listy i nie otrzyma identyfikatora jeśli nie stawi się na terenie Festiwalu Uroczysko w wyznaczonym wcześniej terminie. Wyjątek stanowi porozumienie w tej sprawie z koordynatorem wolontariatu.
 6. Terminy przyjazdów i  wyjazdów poszczególnych ekip wolontariackich umieszczone są w opisach ekip. Mile widziane będą osoby chcące przyjechać wcześniej. Możliwość wjazdu na teren festiwalu od 1 sierpnia 2023 roku.
 7. Od każdego Wolontariusza/ki pobieramy kaucję w wysokości biletu wstępu na Festiwal z pierwszej puli. Kaucja zostaje zwrócona ostatniego dnia wolontariatu. Warunkiem zwrotu kaucji jest wypełnienie przez Wolontariusza/kę swoich obowiązków przed, po i w trakcie trwania Festiwalu oraz przestrzeganie Regulaminu.
 8. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia ostatnim zgłaszającym się osobom, zostanie przesłana drogą mailową do dnia 15 lipca 2023 roku
 9. Ewentualną rezygnację z udziału w Wolontariacie należy nadesłać drogą mailową na adres wolontariat.uroczysko@gmail.com do dnia 16 lipca 2023 roku, do tego dnia zwracamy również przyjętą wcześniej kaucję. Po tym terminie uruchomiony będzie drugi nabór osób z listy rezerwowej.
 10. Osoby biorące udział w Wolontariacie zobowiązane są do wykonywania przydzielonych im prac podczas przebywania na terenie festiwalu Uroczysko.
 11. Wymiar czasu pracy przed, podczas i po Festiwalu wynosi od 6 do 8 godzin na dobę,  zgodnie z “Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z 24 kwietnia 2003 r. Podczas dni przygotowań oraz demontażu wymiar pracy jest inny. Organizator może dowolnie  (racjonalnie) dysponować czasem pracy wolontariusza. W tym czasie wolontariusz pracuje ze swoja ekipą nad przygotowaniemUroczyska, bierze udział w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych oraz integracyjnych. W dniu demontażu organizator może zlecić wolontariuszowi pracę w innej ekipie niż podczas Festiwalu Uroczysko. 
 12. Wolontariusze/ki zobowiązani/ne są do uczestniczenia w zebraniach organizacyjnych odbywających się od 7 do 10 sierpnia. Brak obecności jest równoznaczny z rezygnacją z pracy wolontariackiej i skutkuje wykluczeniem z Wolontariatu. 
 13. Osoby biorące udział w Wolontariacie mogą opuścić teren wydarzenia dopiero po jego zakończeniu i wypełnieniu swoich prac i obowiązków, tj. w dniu 14 sierpnia o godzinie 19:00. Wyjątek stanowi porozumienie w tej sprawie z koordynatorem wolontariatu. Wolontariusze/ki zobowiązani/ne są przyłączyć się do wspólnego demontażu i sprzątania terenu imprezy.
 14. Na swoją zmianę Wolontariusze/ki mają obowiązek stawić się w stanie trzeźwym. Zabrania się spożywania alkoholu oraz zażywania innych środków odurzających w czasie pracy.
 15. Poza czasem pracy Wolontariusze/ki mogą nieodpłatnie uczestniczyć w wydarzeniach festiwalowych.
 16. Wolontariusze/ki otrzymają ciepłe posiłki i napoje podczas wszystkich dni pracy (przed, po oraz w trakcie trwania festiwalu). Wolontariuszom/kom przysługuje jeden ciepły posiłek dziennie oraz 2 napoje. W czasie pracy wolontariuszowi/ce przysługuje nielimitowany dostęp do wody.
 17. Osoby biorące udział w Wolontariacie mają zapewnione miejsce na parkingu oraz miejsce na namiot w specjalnie wyznaczonej, osobnej strefie dla Organizatorów/ek oraz Wolontariuszy/ek. 
 18. Wolontariusze/wolontariuszki mają zapewnione zaplecze kuchenne, lodówkę, prąd oraz miejsca do ładowania telefonów.
 19. Wolontariusze/wolontariuszki mają zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas pracy.
 20. Wolontariusze/ki zobowiązani/ne są do przestrzegania Regulaminu Uroczysko 2022. (Regulami Uroczysko )
 21. Festiwal Uroczysko hołduje takim wartościom jak: miłość i szacunek do wszystkich istot żywych ( ludzi, zwierząt i otaczającej natury), tolerancja, akceptacja, wolność, równość i otwartość na drugiego człowieka oraz brak przemocy słownej i agresji fizycznej, a także pozytywne nastawienie do świata i ludzi. Współpracując z Festiwalem Uroczysko Wolontariusze i Wolontariuszki zobowiązują się do reprezentowania swoją osobą powyższych wartości i działania w zgodzie z zasadami wzajemnego szacunku i wysokiej kultury osobistej.