REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.UROCZYSKOFESTIVAL.PL/BILETY NALEŻĄCEGO DO FUNDACJI DZIAŁAŃ KREATYWNYCH „UROCZYSKO”.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez

Sprzedającego pod adresem https://festiwaluroczysko.pl/

Sprzedającym jest FUNDACJA DZIAŁAŃ KREATYWNYCH „UROCZYSKO” z siedzibą we Wrocławiu, 52-213, przy ul.Kutrzeby 8, NIP: 8992901092, REGON: 389240116, NUMER KRS: 0000904287 zarejestrowany w SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą:

§ 1 DEFINICJE

 1.  Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klientem jest również Partner B2B zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 poniżej.
 3. Partner B2B – podmiot nie będący osobą fizyczną, z wyjątkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, z którym Sprzedający zawarł osobną Umowę „B2B”.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Firma – Klient nie będący ani Konsumentem, ani Partnerem B2B
 6. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Towar – rzecz ruchoma lub wirtualna, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Towar na zamówienie – Towar o ograniczonej dostępności, w przypadku którego możliwość i/lub czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności u producenta lub importera.
 9. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 11. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.uroczyskofestival.pl/bilety, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, wybrany sposób dostawy (lub e-mailem jeżeli towar jest wirtualny) oraz sposób uiszczenia ceny, zmierzające bezpośrednio do zawarcia za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowy Sprzedaży.
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 14. Strona internetowa– strona www znajdująca się pod adresem www.uroczyskofestival.pl/bilety
 15.  Realizacja zamówienia – czynności obejmujące skompletowanie zamówionego Towaru i jego przekazanie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy lub wysłanie e-maila z kodem dostępu do wybranej usługi.
 16. Konto Klienta – baza zawierająca w szczególności dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień i reklamacji.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.uroczyskofestival.pl/bilety, w szczególności zasady składania zamówień, dostarczania zamówionych Towarów, uiszczenia ceny sprzedaży Towarów, oraz uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, za co Sprzedający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu złożenia Zamówienia, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań wpływających na funkcjonowanie Sklepu w tym powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.Sprzedający nie udziela gwarancji, że Strona internetowa, na której znajduje się Sklep oraz serwer, na którym się znajduje Strona internetowa są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Klienta, ani, że Strona internetowa nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Klienci w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje dotyczące Towarów zamieszczonych na Stronie internetowej są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Wszystkie ceny Towarów udostępnionych w Sklepie są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, chyba że towar jest wirtualny i zostanie wysłany e-mailem.. Sprzedający zastrzega, że w przypadku, gdy Zamówienie jest składane przez Klienta mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Polski cena podana w złotych polskich zostanie przeliczona na jej równowartość w innej walucie (wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski) tj.:
  • równowartość w Euro w przypadku zamówień składanych przez Klientów z terytorium UE z wyłączeniem Polski,
  • równowartość w USD w przypadku zamówień składanych przez Klientów spoza terytorium UE.
   Klient dokonuje zapłaty w walucie w jakiej złożył Zamówienie.
 3. Łączna cena jaką Klient jest zobowiązany zapłacić uwzględniająca odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz koszty dostawy zostanie przeliczona i udostępniona Klientowi bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę internetową lub wyjątkowo drogą elektroniczną (e-mail). Zamówienia dokonywane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Klient:
  • może dokonać rejestracji w Sklepie w celu założenia Konta Klienta,
  • może złożyć Zamówienie bez przeprowadzania rejestracji,
  • niebędący Konsumentem może zawrzeć ze Sprzedającym Umowę „B2B” w celu uzyskania statusu Partnera B2B.
 6. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nazwę (Firma), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do Realizacji zamówień Klienta. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Klient otrzyma wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło stanowi ciąg ustalanych przez Klienta znaków. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialności za działania podjęte przez osoby trzecie powstałe na skutek udostępniania im loginu i/lub hasła przez Klienta.
 7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może uzupełnić lub zmieniać swoje dane, a także dokonać zmiany hasła.
 8. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: maciej.bartoszek@gmail.com.
 9. Przy składaniu Zamówienia Klient:
  • dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez umieszczenie ich w koszyku,
  • w przypadku, gdy posiada Konto Klienta loguje się na nie, a jeżeli chce złożyć Zamówienie z pominięciem rejestracji wprowadza do formularza swoje dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail,
  • wybiera sposób oraz adres dostawy,
  • wybiera formę płatności,
 10. W wypadku gdy podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia dane nie są kompletne lub budzą wątpliwości, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 11. Złożone przez Klienta Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenie na zasadach określonych w Regulaminie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
 12. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna wysłana automatycznie przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu informacji o zamówieniu na serwer Sklepu.
 13. Sprzedający sprawdza złożone Zamówienie pod względem poprawności podanych danych, a następnie przesyła Klientowi wiadomość elektroniczną (e-mail) stanowiącą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o potwierdzenie przez Klienta złożonego Zamówienia.
 14.  Sprzedający oświadcza, iż może uzależnić potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w tym wykonanie Usług dodatkowych, od uzyskania od Klienta potwierdzenia autentyczności dyspozycji danej czynności drogą elektroniczną (e-mail). W tym celu Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia od Klienta nie będzie możliwe, Sprzedający ma prawo anulowania Zamówienia.
 15. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedającego i braku możliwości przystąpienia do realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. W powyższej sytuacji Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z brakiem Realizacji zamówienia.
 16. Po dokonaniu płatności w systemie sprzedażowym nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 17. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sprzedającego Klient zostanie poinformowany (e-mail) o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  • częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako złożenie Zamówienia dotyczącego
  • wyłącznie dostępnych Towarów;
  • anulowanie całości Zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako cofnięcie złożonego Zamówienia.
 18. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, którego Zamówienie nie zostanie zrealizowane Sklep zwróci Klientowi wpłacone za ten Towar pieniądze.
 19. Sprzedający rozpocznie Realizację zamówienia po jego potwierdzeniu i zaksięgowaniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy, a w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” lub „płatność gotówką” w momencie potwierdzenia Zamówienia. W przypadku Partnerów B2B czas rozpoczęcia Realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.
 20. W celu umożliwienia Klientom wyrażenia opinii o właściwej realizacji Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety stanowi wyłącznie uprawnienie a nie obowiązek Klienta.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej (Sklep nie ponosi kosztów za wniesienie przesyłki na piętro) lub Poczty Polskiej S.A. (przesyłki o wadze do 2 kg), zgodnie z wyborem formy dostawy dokonanym przy składaniu Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru. Niektóre towary są wysyłane drogą mailową tj. kody dostępu bądź licencje. Lista dostępnych punktów odbioru osobistego widoczna jest w momencie składania Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest w terminie podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. W przypadku zamówienia kilku Towarów z różnym terminem dostępności Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia Towarów w najpóźniejszym ze wskazanych terminów, z tym że są to orientacyjne terminy dostawy i dotyczą Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „Przelewy24.pl” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku Partnera B2B termin dostarczenia Towaru będzie ustalany indywidualnie
 3. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu w zależności od dokonanego wyboru sposobu dostawy. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Warunki dostawy”.

§ 5 ZASADY SPRAWDZANIA TOWARU

 1. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sklepu w przypadku niedokonania aktów staranności, jak również nie ma prawa kierowania wobec Sklepu żadnych roszczeń w przypadku niezachowania wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 2. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze Sklepem. Zachowanie powyższych zasad umożliwia ustalenie odpowiedzialności przewoźnika i dochodzenie ewentualnych roszczeń od przewoźnika na podstawie przepisów prawa przewozowego.
 3. Reklamację towaru, w ramach przysługującej rękojmi, należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub mailowej.
 4. Podstawą do złożenia przez Klienta reklamacji na towar jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą lub przesłać skany na adres e-mail: maciej.bartoszek@gmail.com
 5. W przypadku odsyłania przez Klienta towaru należy dołączyć oryginał lub kopię faktury wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu.
 6. . Dostarczenie towaru do magazynu Sklepu, gdzie rozpatrywana jest reklamacja, odbywa się na koszt Klienta, o ile strony nie postanowią inaczej. Sklep ma 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym asortymentem, na rozpatrzenie reklamacji. W tym okresie Sklep udzieli Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [ pozytywnie, negatywnie]. Termin ten ma charakter instrukcyjny i jego nie zachowanie przez Sklep nie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 7. Podstawą do zareklamowania towaru jest przedstawienie dowodu zakupu towaru. W przypadku reklamowania towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć formularz reklamacyjny.
 8. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Klient nie może odesłać rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu, bez ustalenia tego ze Sklepem.
 9. Klient reklamując towar i dostarczając go w tym celu do Sklepu powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Klient ( w szczególności obejmuje to koszty demontażu, dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia), o ile nie ustalono ze Sklepem inaczej.

§ 6 ZGODNOŚĆ TOWARU Z OFERTĄ

 1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towarów przez producentów lub nagłą ich zmianę przez producenta.
 2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.
 3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry, drewno, marmur są towarami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze, przebarwienia na towarach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy jak również gdy przy dołożeniu należytej staranności mógł o wadzie wiedzieć. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za montaż zakupionego towaru dokonany przez Klienta lub na zlecenie Klienta. Wyłącza się również zastosowanie pomiędzy przedsiębiorcami art. 556 (1) § 3.
 5. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy jak również obniżenia ceny w przypadkach opisanych w art. 560 §1 KC. W przypadku wady towaru Klient ma prawo do kierowania wobec Sklepu żądania wymiany towaru na wolny od wad lub naprawy towaru. Wyłącza się tym samym zastosowanie pomiędzy przedsiębiorcami art. 560 § 1 KC. Sklep proponuje sposób rozpoznania reklamacji poprzez obniżenie ceny, wymianę towaru na wolny od wad czy też naprawę towaru.

§ 7 DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. . Przetwarzanie danych jest niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych FUNDACJA DZIAŁAŃ KREATYWNYCH „UROCZYSKO” z siedzibą we Wrocławiu, 52-213, przy ul. Kutrzeby 8, NIP: 8992901092 3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
  przez Sklep tj FUNDACJA DZIAŁAŃ KREATYWNYCH „UROCZYSKO” z siedzibą we Wrocławiu, 52-213, przy ul. Kutrzeby 8, NIP: 8992901092. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom, partnerom biznesowym Administratora w celach związanych z realizacja umowy. Przykładowi
  odbiorcy danych osobowych Klienta to przewoźnicy wybrani przez Sklep lub przez Klienta, podmioty obsługujące płatności, podmioty świadczące usługi informatyczne dla Sklepu.
 3. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach: doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów,
  dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów,
  w celach marketingowych oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych. Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach
  marketingowych produktów lub usług podmiotów, w którymi współpracuje Administrator, na co Klient wyraża swoją zgodę.
 4. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.
 6. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

§8 PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
  • gotówką przy odbiorze osobistym,
  • za pobraniem (przy odbiorze Towaru),
  • za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych udostępnionych na Stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia lub
  • przelewem na konto bankowe Sklepu w terminie 7dni od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 2. W przypadku Parterów B2B sposoby płatności za Zamówienia ustalone są indywidualnie.
 3. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).
 4.  Faktura VAT za kupiony Towar zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Akceptując Regulamin Klient wyraża niniejszym zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej. Klient może zgłosić potrzebę otrzymania faktury w formie papierowej jednakże w takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty ekologicznej. Potrzebę otrzymania faktury VAT w formie papierowej Partner B2B zgłasza Sprzedającemu,
  wypełniając formularz dostępny pod linkiem formularz rezygnacji z e-faktury, a pozostali Klienci Sklepu wpisując takie żądanie podczas składania Zamówienia w polu „Uwagi”.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZWROT TOWARU

 1. Konsument po dokonaniu płatności nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli dokona płatności przez system Przelewy24.pl
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik , a gdy Umowa Sprzedaży dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Konsument może pobrać wzór powyższego oświadczenia pod linkiem Wzór oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy przesłać na adres Sprzedającego.
 3. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Konsumentowi, który odstąpił od Umowy Sprzedaży przysługuje zwrot całej dokonanej wpłaty. Sprzedający ma prawo z kwoty zwracanej Konsumentowi potracić wartość różnicy pomiędzy wybranym przez Konsumenta kosztem przesyłki a najtańszą forma przesyłki dostępną w Sklepie. Koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. W przypadku dokonania zwrotu na koszt Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej
  równowartość kosztów zwrotu z kwotą, którą zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi.
  4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący prawidłowe zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości.
 4. Zwrotowi nie podlegają Towary stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne lub programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu jak również Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. W przypadku sprzedaży Towarów Partnerom B2B zwrotowi nie podlegają również Towary oznaczone w Sklepie jako „Towary na zamówienie”.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zwrot zakupionego Towaru przez Partnera B2B jest regulowany przez oddzielne postanowienia umieszczone w Umowie „B2B” zawartej między Klientem, a Sprzedającym.

§ 10 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Konsument może na adres Sprzedającego złożyć reklamacje.
 2. W celu złożenia reklamacji Konsument wypełnia zgłoszenie reklamacyjne, dostępne pod adresem: www.uroczykofestival.pl zakładka „Zgłoś reklamację”, a następnie po otrzymaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego dostarcza Sprzedającemu reklamowany Towar wraz ze wskazaniem przydzielonego numeru zgłoszenia. Złożenie reklamacji następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru wraz z dostarczeniem numeru zamówienia internetowego lub numeru faktury / paragonu oraz daty zakupu. Dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jednakże Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Przy czym roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż z upływem 2 lat od dnia wydania Towaru.
 6. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów zakupionych w Sklepie (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 7. Towary zakupione w Sklepie przez Firmy i Partnerów B2B mogą posiadać gwarancję udzieloną przez producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej przez Sprzedającego i zasady zgłaszania reklamacji dostępne są na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Ogólne warunki gwarancji udzielonej przez Sprzedającego”. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na stronach internetowych producentów. Firma/Partner B2B może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

§ 11 OGÓLNE WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI KONSUMENCKIEJ

 1. Punkt serwisowy może odmówić przystąpienia do usunięcia wady w ramach rękojmi w przypadku naruszenia plomb fabrycznych, serwisowych, stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na produkcie, bądź ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby nieupoważnione.
 2. Naprawa nieodpłatna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Konsument we własnym zakresie.
 3. Obsługą zgłoszeń reklamacyjnych wynikających z rękojmi nie są objęte:
  • 1. wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem,
  • niedbałością użytkownika lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
  • uszkodzenia produktu powstałe na skutek: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, uszkodzeń termicznych, chemicznych, zanieczyszczenia, korozji i rdzy, ścierania zewnętrznej powłoki produktu.
  • uszkodzenia produktu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (innych niż zalecane przez producenta lub Sprzedającego) lub użycia ich niezgodnie z zaleceniami producenta lub Sprzedającego.
  •  czynności należące do normalnej eksploatacji jak: konserwacja, czyszczenie czytników itp. uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zasilania, nieprawidłowej sieci sygnałowej,
  • objawy normalnego zużycia w eksploatacji takie jak: przepalenie bezpieczników dostępnych dla użytkownika, namagnesowanie kineskopu, zmniejszenie emisji i trwałe ślady na kineskopie lub panelu LCD/TFT wynikające ze specyfiki eksploatacji, wyświecenie promienników podczerwieni, typowe zużycie elementów ruchomych np. pasków zębatych.
  • uszkodzenia powstałe wskutek przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych oraz wadliwie wykonanej instalacji zasilającej.
  • roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;

§ 12 ZMIANA REGULAMINU

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania Klienta na stronie Sklepu nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.
 2.  Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie. Uprawnienie to może zrealizować w sposób opisany w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, z tym zastrzeżeniem, że Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów.

Regulamin festiwalu Uroczysko 2023 

 

 1. Organizatorem festiwalu Uroczysko 2023(zwanego dalej imprezą) w dniach 11-14
  sierpnia 2022 r. jest Fundacja Działań Kreatywnych „Uroczysko”, ul. Kutrzeby 8, 52-212 Wrocław, REGON: 389240116, NIP: 8992901092, Numer KRS: 0000904287 tel. 609434403, e-mail: Bartosz.uroczysko@gmail.com
 2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl ; www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl.,
 3. Zakup biletu wstępu (opaski) i uczestnictwo na tej podstawie w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu,
 4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników imprezy znajdujących się podczas jej trwania na terenie, na którym jest ona zorganizowana. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy jest zobowiązana do stosowania się do postanowień poniższego regulaminu.
 5. Wstęp na imprezę mają osoby posiadające opaskę wydaną przez organizatora, które jednocześnie – zgodnie z podpisanym przez nich oświadczeniem uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 oświadczą, że są osobami zdrowymi i nie przejawiającymi niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz że nie przebywają na kwarantannie i nie są objęte nadzorem epidemiologicznym, a gdyby sytuacja taka nastąpiła – zobowiązują się do powiadomienia o tym fakcie Organizatora. Wszystkim uczestnikom imprezy zaleca się  korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z imprezy ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej. Osoby małoletnie, poniżej 18. roku życia, uczestniczą na wyłączną odpowiedzialność opiekunów. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.
 6. Posiadacz biletu wstępu (opaski) jest zobowiązany do zachowania go na czas imprezy w celu jego kontroli przez ochronę lub organizatora. Impreza odbywa się na terenie wyznaczonym przez Organizatora znakami ostrzegawczymi (m.in. taśmą ostrzegawczą), przy zapewnieniu zebrania danych kontaktowych do obsługi imprezy, udostępnieniu płynów do dezynfekcji przy wejściu i wyjściu z imprezy, w wyznaczonych miejscach oraz w toaletach, wyposażeniu personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji, rozmieszczeniu środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązkach przeciwdziałających zarażeniu koronawirusem na terenie imprezy, a także przy zachowaniu innych wymagań dotyczących higieny stref dla publiczności, zaplecza, stref ewentualnego przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z „Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”
 7. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejście dla uczestników oraz po zmierzeniu im temperatury ciała. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przybycie na miejsce imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 – 2 m), a także używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu na teren imprezy. Ponadto, zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 2 m.
 8. Przy wejściu na teren imprezy od uczestników będą odbierane wejściówki oraz sprzedaż biletów, podczas którego uczestnicy imprezy będą proszeni o wpisanie na nich swoich danych kontaktowych, w tym numerów telefonów kontaktowych do siebie. Jeśli zaistnieje taka konieczność, kontakt telefoniczny będzie udostępniony przez Organizatora Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Organizator będzie przechowywał dane kontaktowe przez 2 tygodnie od terminu imprezy, po czym zostaną one komisyjnie zniszczone.
 9. Artyści, obsługa techniczna i pracownicy/współpracownicy Organizatora czy wolontariusze zobowiązani są każdorazowo do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie wejścia na imprezę. W oświadczeniu tym każda z ww. osób potwierdza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto, obsługa techniczna i pracownicy/współpracownicy Organizatora, czy wolontariusze, w szczególności mający kontakt z publicznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej –maseczki / przyłbice.
 10. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania lub nie posiadający dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości, a także które bez uzasadnienie nie poddają się czynnościom sprawdzającym ich stan zdrowia oraz jawnie nie stosują się do zaleceń Organizatora w ramach reżimu sanitarnego, w jakim odbywa się impreza.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na imprezę:
  1. Osobom próbującym wnieść środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe ewentualnie inne przedmioty lub narzędzia które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy;
  2. Osobom będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, a także osobom, które przejawiają widoczne oznaki zakażania koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) pomimo złożonego oświadczenia uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19
  3. Osobom zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem tożsamości lub sprawdzenia bagażu/odzieży w przypadku podejrzenia próby wniesienia w/w zabronionych środków lub przedmiotów;
  4. Małoletnim do lat 18. bez dorosłych opiekunów.
 12. Na terenie imprezy oraz pola namiotowego obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz używania ognia otwartego. Zabrania się również rozbijania namiotów i obozowisk poza terenem do tego wyznaczonym.
 13. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  1.  Broni i innych przedmiotów niebezpiecznych
  2. Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych/pożaro-niebezpiecznych
  3. Środków odurzających i substancji psychotropowych nielegalnych na terenie Polski

Ponadto zabrania się:

  1. Zaśmiecania terenu
  2. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
  3. Przekraczania miejsc ogrodzonych taśmą
  4. Niszczenia zieleni oraz infrastruktury terenu na którym odbywa się festiwal
 1. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania mienia oraz porządku publicznego.
 2. Uczestnicy powinni zachowywać się tak, aby nie szkodzić sobie i nie zagrażać innym oraz reagować na ewentualne stany zagrożenia życia lub zdrowia innych uczestników. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów, sugerujących zakażanie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności), osoby takie powinny zostać izolowane od pozostałych uczestników imprezy w bezpiecznej przestrzeni, zapewniającej odstęp od innych na min. 2 metry i odesłane transportem indywidualnym na ich koszt z jednoczesnym powiadomieniem właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno –epidemiologicznej.
 3. Wszystkie osoby, które uczestniczą w imprezie, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych lub ochroniarskich. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zaistnienia zdarzenia, które może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników festiwalu (np. burza, pożar) zostanie wyłączona muzyka. W takim wypadku uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązany jest na wezwanie służb porządkowych lub ochroniarskich do natychmiastowego opuszczenia terenu imprezy, a w przypadku wyrządzenia szkód – do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 4. Na terenie, na którym odbywa się impreza, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 5. Uczestnicy powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem, który jest ogólnie dostępny, wywieszony na tablicy informacyjnej i w internecie na stronie wydarzenia. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika imprezy, w tym postanowień i zaleceń dotyczących jego zdrowia w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Organizatora
 6. Wjazd na teren imprezy od godziny 15.00 w dniu kiedy zaczyna się karnet.
 7. Wyjeżdżać z imprezy można od rana do godziny 13.00. Wyjście z terenu imprezy zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w różnych kierunkach – tuż przed zakończeniem imprez zdjęte zostaną taśmy wygradzające teren imprezy umożliwiając tym samym swobodne wyjście.
 8. Nie można jeździć samochodem po terenie imprezy. Auta powinny zostać pozostawione na wyznaczonym parkingu. Poruszają się tylko samochody techniczne, które są oznaczone.
 9. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej imprezy Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej imprezy.
 11. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora. Natomiast wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1 do Regulaminu festiwalu Uroczysko 2023

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Działań Kreatywnych
  „Uroczysko”, ul. Kutrzeby 8, 52-212 Wrocław, REGON: 389240116, NIP: 8992901092, Numer KRS: 0000904287 tel. 609434403, e-mail: Bartosz.uroczysko@gmail.com
 2. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem email: maciej.uroczysko@gmail.com
 3. Pani/Pana/ dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  2. wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  3. art. 9 ust. 2 lit. i RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Dolnośląskiego.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID19.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  2. b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
  4. d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  5. e) do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
  6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Wypełnienie oświadczenia wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane