REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FESTIWALUROCZYSKO.PL NALEŻĄCEGO DO FUNDACJI DZIAŁAŃ KREATYWNYCH „UROCZYSKO”.

Definicje:

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów na Festiwal Uroczysko 2024 poprzez stronę internetową www.festiwaluroczysko.pl

Fundacja – FUNDACJA DZIAŁAŃ KREATYWNYCH „UROCZYSKO” z siedzibą we Wrocławiu, 52-213, przy ul. Kutrzeby 8, NIP: 8992901092, REGON: 389240116, NUMER KRS: 0000904287 Numer konta bankowego Fundacji: 50 1140 2004 0000 3102 8139 6899

Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.uroczyskofestival.pl, której administratorem jest Fundacja.

Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu lub zakupu produktu.

Bilet – oznacza dokument uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu na miejscu przypisanym do niego, którego organizatorem jest Fundacja.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na Festiwal Uroczysko 2024 za pośrednictwem strony internetowej www.festiwaluroczysko.pl (dalej jako „Użytkownicy”).
 2. Sprzedawcą biletów jest Fundacja.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem a Fundacją.
 4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.
 6. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu biletów przez Internet. W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres : office.uroczysko@gmail.com i podać w nim poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 7. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Przelewy24, administrowany przez: Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
 9. Korzystanie z możliwości zakupu biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:
  a) dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
  b) program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader).

 

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online

 1. Procedura zakupu biletów polega na:
  – rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,
  – potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,
  – wybór ilości biletów,
  – dokonanie płatności za bilet,
  – potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji,
 2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 8 biletów.
 3. W celu umożliwienia zakupu większej liczby biletów niż określona w pkt 2 konieczny jest kontakt Użytkownika z działem obsługi widza pod numerem tel. 698931293
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.
 5.  Formy płatności za bilety:
  – płatność kartą płatniczą/kredytową
  – płatność e-przelewem.
 6. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości okazania zakupionych biletów: wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Niezbędne do tego jest posiadanie oprogramowania do plików w formacie PDF oraz drukarka z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze. Bilet posiada unikalny kod kreskowy, jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Bileterzy skanują kod przy wejściu na teren Festiwalu. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na spektakl w wypadku ujawnienia duplikatu biletu lub jego sfałszowania. Przy odbiorze biletów zakupionych online należy podać imię i nazwisko, dane adresowe oraz e-mail i numer telefonu.
 7. Fundacja zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Fundacja poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej.
 8. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Fundacji.

 

III. Zwroty

 1. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Festiwalu przez Fundację lub w szczególnych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie przez organizatora.
 2. Informacja o odwołaniu jest przekazywana z adresu Festiwalu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem, którego Użytkownik dokonał wpłaty.

 

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: office.uroczsyko@gmail.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer, kwotę oraz datę transakcji.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Fundacja nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik. V

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest FUNDACJA DZIAŁAŃ KREATYWNYCH „UROCZYSKO” z siedzibą we Wrocławiu, 52-213, przy ul.Kutrzeby 8, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres email: fundacja.uroczysko@gmail.com
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach rezerwacji biletów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rezerwacji biletu. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.
 3. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Fundację danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online.\
 4. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Regulamin festiwalu Uroczysko 2024

 

 1. Organizatorem festiwalu Uroczysko 2024 (zwanego dalej imprezą) w dniach 8-11
  sierpnia 2024 r. jest Fundacja Działań Kreatywnych „Uroczysko”, ul. Kutrzeby 8, 52-212 Wrocław, REGON: 389240116, NIP: 8992901092, Numer KRS: 0000904287 tel. 609434403, e-mail: Bartosz.uroczysko@gmail.com
 2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl ; www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl.,
 3. Zakup biletu wstępu (opaski) i uczestnictwo na tej podstawie w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu,
 4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników imprezy znajdujących się podczas jej trwania na terenie, na którym jest ona zorganizowana. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy jest zobowiązana do stosowania się do postanowień poniższego regulaminu.
 5. Wstęp na imprezę mają osoby posiadające opaskę wydaną przez organizatora, które jednocześnie – zgodnie z podpisanym przez nich oświadczeniem uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 oświadczą, że są osobami zdrowymi i nie przejawiającymi niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz że nie przebywają na kwarantannie i nie są objęte nadzorem epidemiologicznym, a gdyby sytuacja taka nastąpiła – zobowiązują się do powiadomienia o tym fakcie Organizatora. Wszystkim uczestnikom imprezy zaleca się  korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z imprezy ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej. Osoby małoletnie, poniżej 18. roku życia, uczestniczą na wyłączną odpowiedzialność opiekunów. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.
 6. Posiadacz biletu wstępu (opaski) jest zobowiązany do zachowania go na czas imprezy w celu jego kontroli przez ochronę lub organizatora. Impreza odbywa się na terenie wyznaczonym przez Organizatora znakami ostrzegawczymi (m.in. taśmą ostrzegawczą), przy zapewnieniu zebrania danych kontaktowych do obsługi imprezy, udostępnieniu płynów do dezynfekcji przy wejściu i wyjściu z imprezy, w wyznaczonych miejscach oraz w toaletach, wyposażeniu personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji, rozmieszczeniu środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązkach przeciwdziałających zarażeniu koronawirusem na terenie imprezy, a także przy zachowaniu innych wymagań dotyczących higieny stref dla publiczności, zaplecza, stref ewentualnego przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z „Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”
 7. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejście dla uczestników oraz po zmierzeniu im temperatury ciała. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przybycie na miejsce imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 – 2 m), a także używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu na teren imprezy. Ponadto, zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 2 m.
 8. Przy wejściu na teren imprezy od uczestników będą odbierane wejściówki oraz sprzedaż biletów, podczas którego uczestnicy imprezy będą proszeni o wpisanie na nich swoich danych kontaktowych, w tym numerów telefonów kontaktowych do siebie. Jeśli zaistnieje taka konieczność, kontakt telefoniczny będzie udostępniony przez Organizatora Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Organizator będzie przechowywał dane kontaktowe przez 2 tygodnie od terminu imprezy, po czym zostaną one komisyjnie zniszczone.
 9. Artyści, obsługa techniczna i pracownicy/współpracownicy Organizatora czy wolontariusze zobowiązani są każdorazowo do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie wejścia na imprezę. W oświadczeniu tym każda z ww. osób potwierdza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto, obsługa techniczna i pracownicy/współpracownicy Organizatora, czy wolontariusze, w szczególności mający kontakt z publicznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej –maseczki / przyłbice.
 10. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania lub nie posiadający dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości, a także które bez uzasadnienie nie poddają się czynnościom sprawdzającym ich stan zdrowia oraz jawnie nie stosują się do zaleceń Organizatora w ramach reżimu sanitarnego, w jakim odbywa się impreza.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na imprezę:
  1. Osobom próbującym wnieść środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe ewentualnie inne przedmioty lub narzędzia które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy;
  2. Osobom będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, a także osobom, które przejawiają widoczne oznaki zakażania koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) pomimo złożonego oświadczenia uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19
  3. Osobom zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem tożsamości lub sprawdzenia bagażu/odzieży w przypadku podejrzenia próby wniesienia w/w zabronionych środków lub przedmiotów;
  4. Małoletnim do lat 18. bez dorosłych opiekunów.
 12. Na terenie imprezy oraz pola namiotowego obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz używania ognia otwartego. Zabrania się również rozbijania namiotów i obozowisk poza terenem do tego wyznaczonym.
 13. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  1.  Broni i innych przedmiotów niebezpiecznych
  2. Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych/pożaro-niebezpiecznych
  3. Środków odurzających i substancji psychotropowych nielegalnych na terenie Polski

Ponadto zabrania się:

  1. Zaśmiecania terenu
  2. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
  3. Przekraczania miejsc ogrodzonych taśmą
  4. Niszczenia zieleni oraz infrastruktury terenu na którym odbywa się festiwal
 1. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania mienia oraz porządku publicznego.
 2. Uczestnicy powinni zachowywać się tak, aby nie szkodzić sobie i nie zagrażać innym oraz reagować na ewentualne stany zagrożenia życia lub zdrowia innych uczestników. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów, sugerujących zakażanie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności), osoby takie powinny zostać izolowane od pozostałych uczestników imprezy w bezpiecznej przestrzeni, zapewniającej odstęp od innych na min. 2 metry i odesłane transportem indywidualnym na ich koszt z jednoczesnym powiadomieniem właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno –epidemiologicznej.
 3. Wszystkie osoby, które uczestniczą w imprezie, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych lub ochroniarskich. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zaistnienia zdarzenia, które może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników festiwalu (np. burza, pożar) zostanie wyłączona muzyka. W takim wypadku uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązany jest na wezwanie służb porządkowych lub ochroniarskich do natychmiastowego opuszczenia terenu imprezy, a w przypadku wyrządzenia szkód – do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 4. Na terenie, na którym odbywa się impreza, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 5. Uczestnicy powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem, który jest ogólnie dostępny, wywieszony na tablicy informacyjnej i w internecie na stronie wydarzenia. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika imprezy, w tym postanowień i zaleceń dotyczących jego zdrowia w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Organizatora
 6. Wjazd na teren imprezy od godziny 15.00 w dniu kiedy zaczyna się karnet.
 7. Wyjeżdżać z imprezy można od rana do godziny 13.00. Wyjście z terenu imprezy zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w różnych kierunkach – tuż przed zakończeniem imprez zdjęte zostaną taśmy wygradzające teren imprezy umożliwiając tym samym swobodne wyjście.
 8. Nie można jeździć samochodem po terenie imprezy. Auta powinny zostać pozostawione na wyznaczonym parkingu. Poruszają się tylko samochody techniczne, które są oznaczone.
 9. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej imprezy Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej imprezy.
 11. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora. Natomiast wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1 do Regulaminu festiwalu Uroczysko 2024

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Działań Kreatywnych
  „Uroczysko”, ul. Kutrzeby 8, 52-212 Wrocław, REGON: 389240116, NIP: 8992901092, Numer KRS: 0000904287 tel. 609434403, e-mail: Bartosz.uroczysko@gmail.com
 2. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem email: maciej.uroczysko@gmail.com
 3. Pani/Pana/ dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  2. wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  3. art. 9 ust. 2 lit. i RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Dolnośląskiego.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID19.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  2. b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
  4. d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  5. e) do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
  6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Wypełnienie oświadczenia wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane